Warunki gwarancji

I Ogólne warunki gwarancji

 1. Okres Gwarancji: Filzbee sp. z o.o.  gwarantuje sprawne działanie oferowanych produktów z filcu PET, udzielając gwarancji na okres 24 miesięcy od daty wystawienia dokumentu sprzedaży chyba że indywidualne umowy między Sprzedawcą a Klientem stanowią inaczej.
 2. Zasięg Terytorialny: Ochrona gwarancyjna obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju Kontrahenta.
 3. Wszystkie produkty oferowane przez Filzbee sp. z o.o. są dokładnie sprawdzane przed wysyłką z naszych magazynów. Klienci są zobowiązani do dokładnego sprawdzenia wszystkich produktów w momencie dostawy, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży firmy.
 4. W przypadku, gdy produkty zostały przycięte, częściowo zamontowane lub w jakikolwiek sposób zmodyfikowane przez Klienta, roszczenia odszkodowawcze dotyczące tych produktów nie będą uwzględniane.
 5. Odpowiedzialność za potwierdzenie koloru i wzoru produktu leży po stronie Klienta. Sprzedawca zaleca dokładne sprawdzenie tych elementów przed przystąpieniem do jakiejkolwiek obróbki czy montażu produktu.
 6. Jeżeli przedmiotem reklamacji jest materiał, którego Filzbee nie posiada aktualnie na stanie magazynowym i nie ma możliwości zastąpienia danego elementu innym, to element zostanie wymieniony natychmiast po dostarczeniu materiału do Filzbee, a Kontrahent zostanie powiadomiony w formie pisemnej o przybliżonym terminie realizacji reklamacji.
 7. Filzbee sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za koszty pracy, napraw, ani roszczenia z tytułu szkód następczych wynikających z użycia produktu.

II Przedmiot Gwarancji

 1. Przedmiotem gwarancji udzielanej przez Filzbee sp. z o.o. są wady produkcyjne produktów z filcu PET, w tym wady materiałów i wykonania, pod warunkiem, że zostały one wykryte przed przystąpieniem do montażu produktu. Gwarancja ta obejmuje, między innymi, produkty klejone, na które gwarancja udzielana jest w zakresie utrzymania spójności elementów klejonych.
 2. Aby roszczenie gwarancyjne było uznane, konieczne jest wykrycie i zgłoszenie wad produkcyjnych przed przystąpieniem do montażu lub jakiejkolwiek obróbki produktu. Nie będą uznawane roszczenia dotyczące wad, które mogły zostać wykryte przed montażem, ale zostały zgłoszone po jego przeprowadzeniu.
 3. W przypadku produktów klejonych, gwarancja obejmuje ich rozklejenie, o ile nie zostało ono spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, montażem niezgodnym z instrukcją, oddziaływaniem sił zewnętrznych lub innymi czynnikami nieleżącymi w zakresie wad produkcyjnych.

III Zgłoszenie roszczeń

 1. W przypadku uszkodzeń mechanicznych, braków w dostawie , należy spisać protokół szkody w obecności kuriera i przesłać go do Filzbee wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym,
 2. Po upływie 7 dni od wydania produktu nabywcy, kontrahentowi roszczenia odnośnie uszkodzeń mechanicznych (zarysowania, wgniecenia, otarcia, zabrudzenia) lub braków elementów /niezgodności w wyposażaniu wyrobu nie będą uznawane. W wyżej wymienionym terminie należy rozpakować towar, zdjąć folię i zabezpieczenia w celu wykluczenia uszkodzeń lub niezgodności z dokonanym zamówieniem.
 3. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia wady produktu Sprzedawcy w ciągu 7 dni od daty jej wykrycia, jednak nie później niż przed upływem okresu gwarancyjnego.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać do Filzbee na adres e-mail: sales@filzbee.com
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis wady, datę jej wystąpienia oraz dowód zakupu produktu.
 6. Filzbee sp. z o.o. musi mieć zapewnioną odpowiednią możliwość sprawdzenia wszelkich domniemanych wad produktu. Niezastosowanie się do tej procedury może skutkować unieważnieniem gwarancji.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia i poinformowania Klienta o sposobie jej rozwiązania.

IV Wyłączenia z Gwarancji

 • Uszkodzenia wynikające z montażu niezgodnego z instrukcją i powszechnie stosowaną praktyką
 • Naturalne zużycie materiału i zabrudzenia eksploatacyjne,
 • Mechaniczne uszkodzenia wynikające z działania siły zewnętrznej, niezwiązanej ze standardową eksploatacją,
 • Uszkodzenia powstałe podczas transportu i przeładunku przez strony trzecie,
 • Wady wynikające z niewłaściwego użytkowania, niedbałości, lub stosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • Różnice w odcieniu tkanin z różnych serii produkcyjnych, Różnic w odcieniu filcu i tkanin w wyrobach sukcesywnie nabywanych przez Kontrahenta, do których wytworzenia użyte zostały materiały z różnych serii produkcyjnych producenta materiałów.
 • Odkształcenia oraz wszelkie zmiany estetyczne spowodowane naturalnym procesem starzenia się materiału.
 • Wad, które Klient ma obowiązek sprawdzić przed montażem, dotyczących wszelkich wad fizycznych i estetycznych, które są widoczne przed zastosowaniem produktu.
 • Akty wandalizmu lub inne traktowanie produktu niezgodne z jego przeznaczeniem.
 • Nieodpowiednie zastosowanie lub użycie produktu w źle zaprojektowanych instalacjach lub meblach, które prowadzą do nadmiernego zużycia produktu.
 • Produkty, które zostały poddane dalszej obróbce, modyfikacji lub zmianie przez Klienta lub inne osoby.
 • Trwałość kolorów w przypadku wystawienia produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł światła mogących spowodować blaknięcie.

Gwarancja jest ograniczona do kosztu wymiany produktu i nie obejmuje kosztów dodatkowych, takich jak koszty montażu, demontażu, transportu czy ponownej instalacji produktu.

V. Wyłączenie Rękojmi

W związku z charakterem sprzedaży B2B, Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność za wady produktów w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, w zakresie dozwolonym przez prawo.

VI. Ogólne zasady prawidłowej eksploatacji wyrobów

1. Ogólne zasady

 • zakres temperatur: + 15 : 30°C
 • zakres wilgotności: 40 : 65 %.
 • unikać bezpośredniego kontaktu z dużą ilością wody
 • wyroby chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego
 • należy zwracać szczególną uwagę na możliwość zniszczenia powierzchni elementów filcowych spowodowanych odciskaniem się na nich innych produktów, np. krzeseł zbyt blisko umieszonych powodujących otarcia lub odkształcenia materiału. Uszkodzenia mechaniczne powierzchni filcowych nie są uznawane jako wady produktu.
 • Produktu z filcu PET od Filzbee przeznaczone są do montowania na ścianach i sufitach, nie należy chodzić po ich powierzchni

2. Czyszczenie i konserwację powierzchni należy przeprowadzić według poniższej instrukcji:

 • Przecierać z kurzu i pyłu wilgotnymi delikatnymi tkaninami (np. bawełną szmatką) lub odkurzać odkurzaczem z miękką końcówką
 • Podczas procesu czyszczenia unikaj nadmiernego tarcia, ponieważ może to kontynuować proces filcowania i zmienić wygląd filcowej powierzchni oraz odcień koloru.