Ogólne Warunki Sprzedaży

1.Wprowadzenie

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży regulują zasady współpracy i sprzedaży produktów oferowanych przez Filzbee sp. z o.o. , NIP 9731075313, zwaną dalej „Sprzedawcą”, a ich celem jest określenie praw i obowiązków Sprzedawcy oraz Klientów (nabywców).

2. Zakres stosowania

OWS stosują się do wszystkich umów sprzedaży zawartych przez Sprzedawcę, chyba że indywidualne umowy między Sprzedawcą a Klientem stanowią inaczej.

3. Profil klientów Filzbee sp. z o.o.

Sprzedaż B2B: Filzbee sp. z o.o. specjalizuje się w sprzedaży produktów i usług skierowanych wyłącznie do klientów biznesowych (B2B – Business to Business). Oznacza to, że wszystkie transakcje, oferty produktów oraz usługi są dostępne jedynie dla podmiotów gospodarczych, firm, organizacji oraz przedsiębiorstw, a nie dla konsumentów indywidualnych.

Weryfikacja statusu klienta: Przed realizacją zamówienia, Sprzedawca może zażądać od Nabywcy przedstawienia dokumentów potwierdzających status prawny i biznesowy, takich jak numer identyfikacji podatkowej (NIP), wypis z rejestru handlowego lub innych dokumentów potwierdzających działalność gospodarczą.

Dopasowanie oferty do potrzeb biznesowych: Oferta filzBee, w tym asortyment produktów, usługi dodatkowe oraz warunki współpracy, jest dostosowana do specyficznych potrzeb i wymagań sektora biznesowego. Firma zapewnia profesjonalne doradztwo i wsparcie w zakresie wyboru najlepszych rozwiązań dostosowanych do profilu działalności Nabywcy.

Warunki współpracy: Wszystkie warunki współpracy, w tym ceny, terminy realizacji zamówień oraz warunki płatności, są ustalane indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki i wymagań biznesowych Nabywcy. filzBee zobowiązuje się do prowadzenia transparentnej i uczciwej współpracy, mającej na celu budowanie długotrwałych relacji biznesowych.

Ochrona danych i prywatności: filzBee zobowiązuje się do ochrony danych swoich klientów biznesowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności. Wszelkie informacje dotyczące klientów biznesowych są traktowane jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówień i współpracy biznesowej.

3. Ceny, płatności i zaliczki

Określenie cen: Cena każdego produktu ustalana jest indywidualnie na podstawie dostarczonej przez Klienta dokumentacji technicznej i specyfikacji projektu. Wszystkie ceny podawane są w walucie lokalnej i zawierają obowiązujące podatki, chyba że zaznaczono inaczej.

Warunki płatności: Szczegółowe warunki płatności, w tym terminy i formy płatności, określane są w potwierdzeniu zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta płatności zaliczki przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

Obowiązek wpłaty zaliczki: Wpłata zaliczki przez Klienta jest obowiązkowa i stanowi warunek niezbędny do potwierdzenia terminu realizacji zamówienia. Wysokość zaliczki oraz termin jej wpłaty określane są w potwierdzeniu zamówienia. Nieuregulowanie zaliczki w wyznaczonym terminie może skutkować opóźnieniem w realizacji zamówienia lub jego anulowaniem ze strony Sprzedawcy.

Potwierdzenie wpłaty zaliczki: Sprzedawca zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania zaliczki od Klienta w ciągu 3 dni roboczych od daty wpłaty. Potwierdzenie to jest równoznaczne z akceptacją zamówienia do realizacji i ustaleniem ostatecznego terminu dostawy.

Rozliczenie końcowe: Pozostała część należności, po odliczeniu wpłaconej zaliczki, jest płatna zgodnie z warunkami określonymi w potwierdzeniu zamówienia, najczęściej w momencie wysyłki produktu do Klienta lub jego odbioru. Szczegółowe warunki rozliczenia końcowego, w tym ewentualne kary za opóźnienie w płatnościach, są określane w umowie sprzedaży.

4. Zamówienia i realizacja projektów

Dostarczenie dokumentacji technicznej: Klient zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy kompletną i szczegółową dokumentację techniczną niezbędną do realizacji projektu. Dokumentacja ta musi zawierać wszystkie wymagane specyfikacje, rysunki, wytyczne dotyczące kolorów, materiałów oraz wszelkie inne informacje konieczne do precyzyjnego wykonania zamówienia.

Zatwierdzenie dokumentacji: Przed rozpoczęciem produkcji, dokumentacja techniczna zostanie poddana przeglądowi przez Sprzedawcę w celu upewnienia się, że jest kompletna i wystarczająco szczegółowa do realizacji projektu. Klient zobowiązany jest do zatwierdzenia finalnej wersji dokumentacji. Po zatwierdzeniu dokumentacji przez Klienta, Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia.

Brak zmian w dokumentacji: Filzbee sp. z o.o., jako firma produkcyjna, nie wprowadza zmian w zatwierdzonej dokumentacji projektowej dostarczonej przez Klienta. Jakiekolwiek zmiany w projekcie po zatwierdzeniu dokumentacji są możliwe tylko za wzajemnym porozumieniem stron i mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami oraz wpływać na termin realizacji zamówienia.

Odpowiedzialność za błędy w dokumentacji: Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie błędy, nieścisłości lub braki w dostarczonej dokumentacji technicznej. Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek rozbieżności w finalnym produkcie wynikające z niekompletnych lub błędnych informacji zawartych w dokumentacji projektowej.

Potwierdzenie odbioru dokumentacji: Po otrzymaniu dokumentacji technicznej od Klienta, Sprzedawca potwierdzi jej odbiór oraz ewentualne uwagi czy potrzebę uzupełnienia dokumentacji w określonym terminie. Jest to niezbędne do zapewnienia płynnego przebiegu procesu produkcyjnego.

5.Tolerancja wymiarów

Ogólne zasady tolerancji: Wszystkie produkty oferowane przez filzBee sp. z o.o. produkowane są z zachowaniem określonych tolerancji wymiarowych. Chyba że wyraźnie określono inaczej, należy zakładać, że obowiązują standardowe tolerancje i normy jakościowe przyjęte przez filzBee. Wymiary produktów podane są w milimetrach (mm).

Wymiary dla zamówień specjalnych: W przypadku, gdy Nabywca dostarcza własne plany i specyfikacje, filzBee dokłada wszelkich starań, aby produkty były zgodne z tymi specyfikacjami. Jednakże, odpowiedzialność za projekt i montaż elementów zgodnie z dostarczonymi specyfikacjami leży po stronie Nabywcy.

Zgodność z tolerancją: Produkt uznaje się za zgodny z zamówieniem, jeśli jego wymiary mieszczą się w ramach określonych tolerancji. filzBee gwarantuje, że tolerancje te są dostosowane do zapewnienia funkcjonalności i estetyki produktu, zgodnie z normalnymi standardami firmy.

Standardy wykończenia i jakości: Standardy wykończenia, jakości oraz wyglądu produktów filzBee, o ile nie określono inaczej w umowie lub na piśmie, odpowiadają normom jakościowym przyjętym przez filzBee. Te standardy mają na celu zapewnienie wysokiej jakości i zadowolenia Klienta z otrzymanych produktów.

Komunikacja w przypadku wątpliwości: Nabywca jest zachęcany do kontaktu z filzBee w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tolerancji wymiarowych lub specyfikacji produktów. filzBee zobowiązuje się do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji i wsparcia w celu zapewnienia pełnego zrozumienia i satysfakcji z zakupionych produktów.

6.Specyfika Materiału i Tolerancje:

Naturalne wariacje materiału: filc PET, jako główny materiał wykorzystywany w naszej produkcji, charakteryzuje się naturalnymi wariacjami kolorystycznymi oraz strukturalnymi. Różnice te wynikają bezpośrednio z właściwości materiału oraz procesu produkcyjnego i mogą być zauważalne między różnymi partiami materiału.

Brak odpowiedzialności za różnice w kolorze i strukturze: Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w kolorze, odcieniu lub strukturze materiału, które mogą wystąpić między poszczególnymi produktami a zwłaszcza partiami produkcji. Takie różnice są uznawane za naturalne i nie wpływają na ogólną jakość oraz funkcjonalność produktu

Akceptacja wariacji materiałowych przez Klienta: Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta możliwości wystąpienia niewielkich różnic kolorystycznych i strukturalnych, które nie mogą stanowić podstawy do reklamacji produktu.

Dobór koloru ze wzornika: Aby zapewnić najwyższą zgodność oczekiwań kolorystycznych, sprzedawca zaleca dobór koloru produktu bezpośrednio ze wzornika kolorów, a nie na podstawie wyświetlanych obrazów na ekranie komputera lub innego urządzenia. Jest to najlepsza praktyka, pozwalająca uniknąć rozbieżności pomiędzy percepcją koloru na ekranie a rzeczywistym odcieniem materiału.

7.Prototypy dla projektów na specjalne zamówienie

Filzbee sp. z o.o. zdecydowanie zaleca wykonanie prototypu dla wszystkich projektów na specjalne zamówienie. Przyjmując do wiadomości, że rysunek techniczny lub projekt może różnić się od rzeczywistego wyglądu i odczucia finalnego produktu, prototypowanie jest kluczowym etapem w procesie weryfikacji i zatwierdzania projektu przed rozpoczęciem pełnej produkcji.

Wycena prototypu: Każdy prototyp jest odrębnie wyceniany w zależności od złożoności projektu, wykorzystanych materiałów i wymaganych procesów produkcyjnych. Nabywca zostanie poinformowany o koszcie wykonania prototypu przed rozpoczęciem jego produkcji.

Zlecenie wykonania prototypu: Nabywca, który chce skorzystać z opcji wykonania prototypu, jest zobowiązany do złożenia formalnego zlecenia. Wykonanie prototypu rozpoczyna się po akceptacji kosztorysu przez Nabywcę i wpłaceniu całkowitej kwoty za prototypowanie.

Zatwierdzenie prototypu: Prototyp ma na celu zapewnienie Nabywcy możliwości oceny estetyki, wymiarów, funkcjonalności oraz ogólnej jakości wykonania przed rozpoczęciem masowej produkcji. Zatwierdzenie prototypu przez Nabywcę jest równoznaczne z akceptacją projektu, co oznacza, że wszelkie dalsze zmiany mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami i wymagać nowego zlecenia prototypu.

Odpowiedzialność za decyzję o prototypie: Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za decyzję o rezygnacji z wykonania prototypu. W przypadku, gdy nie zostanie wykonany prototyp, filzBee nie ponosi odpowiedzialności za różnice między oczekiwaniami Nabywcy a rzeczywistym produktem, które mogłyby zostać wykryte i skorygowane na etapie prototypowania.

8.Zlecenia z wykonaniem nadruku UV

Różnice w odbiorze wizualnym: Nabywca akceptuje, że pliki graficzne wyświetlane na ekranie komputera mogą różnić się od ostatecznego wykonania nadruku UV na produkcie ze względu na różnice w kalibracji monitorów, oświetleniu oraz specyfice samego procesu druku UV. Takie różnice mogą obejmować, ale nie są ograniczone do, odcieni kolorów, nasycenia oraz szczegółowości detali.

Wykonanie prototypu: W celu zapewnienia najwyższego stopnia zadowolenia z ostatecznego produktu, filzBee zaleca zlecenie wykonania prototypu przed rozpoczęciem pełnej produkcji seryjnej. Prototyp ten służy jako fizyczna weryfikacja projektu, kolorów oraz umiejscowienia nadruku UV i pozwala na dokonanie ewentualnych korekt. Szczegóły dotyczące prototypów znajdują się w punkcie 8 tego dokumentu.

10.Odpowiedzialność za prawa autorskie do przesłanej dokumentacji i projektów

Filzbee sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za weryfikację praw autorskich, praw własności intelektualnej czy innych praw związanych z dokumentacją, projektami czy specyfikacjami dostarczonymi przez Nabywcę w celu realizacji zamówienia. Przyjęcie zamówienia nie jest równoznaczne z weryfikacją lub akceptacją stanu praw autorskich do przesłanej dokumentacji czy projektów.

Odpowiedzialność Nabywcy: Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie, że materiały przekazane filzBee do realizacji zamówienia, w tym wszelkie projekty, rysunki, i specyfikacje, nie naruszają praw autorskich, praw własności intelektualnej, ani innych praw osób trzecich. Nabywca zobowiązuje się do zwolnienia filzBee z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem takich praw.

Zgoda na wykorzystanie projektów: Przesyłając projekty, dokumentację czy specyfikacje, Nabywca wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez filzBee wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Jakiekolwiek inne wykorzystanie przesłanych materiałów wymaga dodatkowego, pisemnego porozumienia między filzBee a Nabywcą.

Ochrona danych i materiałów: filzBee zobowiązuje się do ochrony przesyłanych materiałów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz do nieudostępniania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody Nabywcy, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez proces produkcyjny lub na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Informacja o potencjalnym naruszeniu: W przypadku, gdy filzBee zostanie poinformowane o potencjalnym naruszeniu praw osób trzecich przez materiały dostarczone przez Nabywcę, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia sytuacji. To wstrzymanie realizacji zamówienia nie zwalnia Nabywcy z konieczności zapłaty całości zamówienia. Nabywca zobowiązany jest do uregulowania pełnej kwoty zamówienia, nawet jeśli realizacja zostanie wstrzymana z powodów opisanych powyżej. W przypadku, gdy Nabywca nie jest w stanie rozstrzygnąć sytuacji związanej z potencjalnym naruszeniem praw osób trzecich w sposób umożliwiający kontynuację i zakończenie realizacji zamówienia, wszelkie wpłacone przez Nabywcę środki mogą zostać zatrzymane przez filzBee jako częściowe pokrycie kosztów poniesionych do momentu wstrzymania realizacji projektu.

11.Dostawa

Realizacja dostawy: Dostawy produktów realizowane są przez filzBee sp. z o.o. za pośrednictwem zewnętrznych firm transportowych. Sprzedawca nie prowadzi samodzielnych dostaw, a wybór firmy kurierskiej lub transportowej dokonywany jest z uwzględnieniem najlepszej oferty pod kątem kosztu i terminu dostawy.

Wybór przewoźnika: Sprzedawca dokonuje wyboru przewoźnika w oparciu o doświadczenie, niezawodność oraz oferowany zakres usług, mając na celu zapewnienie Klientowi jak najwyższego standardu dostawy. Klient ma prawo zaproponować wykorzystanie konkretnego przewoźnika, pod warunkiem pokrycia ewentualnych dodatkowych kosztów z tym związanych.

Koszty dostawy: Wszystkie koszty związane z dostawą produktów ponosi Klient, chyba że strony umowy postanowią inaczej. Szczegóły dotyczące kosztów dostawy są określane w momencie potwierdzania zamówienia i mogą zależeć od wielkości, wagi przesyłki oraz odległości do miejsca dostawy.

Termin dostawy: Szacowany termin dostawy jest podawany Klientowi w momencie potwierdzenia zamówienia. Należy jednak zauważyć, że terminy te są orientacyjne i mogą ulec zmianie ze względu na czynniki zewnętrzne, takie jak warunki drogowe, opóźnienia w pracy przewoźników lub inne nieprzewidziane okoliczności.

Odbiór przesyłki: Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki w momencie dostawy w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera i niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę.

Zgłaszanie uszkodzeń w transporcie: Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych w transporcie muszą być zgłaszane przez Klienta do Sprzedawcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki. Niewykonanie tego obowiązku może skutkować odrzuceniem reklamacji.

12.Weryfikacja zgodności towaru z zamówieniem

Po otrzymaniu towaru, Klient ma obowiązek sprawdzić jego zgodność z zamówieniem oraz kompletność dostawy w ciągu 7 dni. W tym czasie Klient powinien dokładnie sprawdzić, czy otrzymane produkty odpowiadają specyfikacji zamówienia, czy nie posiadają wad fizycznych, a także czy zamówienie jest kompletne.

Termin na zgłoszenie niezgodności lub braków: Klient zobowiązany jest zgłosić wszelkie stwierdzone niezgodności, braki w zamówieniu lub wady produktu Sprzedawcy w wyżej wymienionym terminie 7 dni  od daty otrzymania przesyłki. Zgłoszenie powinno być dokonane pisemnie lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających dokumentację zgłoszenia.

Skutki braku zgłoszenia w terminie: Wszelkie ewentualne niezgodności, braki w dostawie lub wady produktu, które nie zostaną zgłoszone Sprzedawcy w wymaganym terminie 7 dni, nie będą rozpatrywane. Po upływie tego okresu, uznaje się, że Klient zaakceptował towar bez zastrzeżeń, a Sprzedawca zostaje zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne niezgodności, braki lub wady, które nie zostały zgłoszone w wymaganym terminie.

Wyjątek dla towarów zamontowanych lub wykorzystanych: Zgłoszenie niezgodności, braków w dostawie lub wad produktu w wymaganym terminie 7 dni roboczych nie obejmuje sytuacji, w której towar został już zamontowany, użyty lub w jakikolwiek sposób wykorzystany, przez co nie może być przywrócony do stanu pierwotnego. W przypadku, gdy produkty zostały zamontowane lub użyte przed zgłoszeniem ewentualnych niezgodności, braków lub wad, Sprzedawca może odmówić przyjęcia reklamacji na podstawie niezachowania przez Klienta procedury zgłaszania i weryfikacji towaru przed jego użyciem.

Odpowiedzialność za używanie towaru przed weryfikacją: Klient ponosi pełną odpowiedzialność za decyzję o montażu, użyciu lub wykorzystaniu towaru przed dokładnym sprawdzeniem zgodności z zamówieniem i stwierdzeniem jego kompletności oraz braku wad. Używanie towaru przed zgłoszeniem ewentualnych niezgodności, braków lub wad i bez próby przywrócenia go do stanu pierwotnego uniemożliwia skuteczne dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z jakością dostarczonych produktów.

Zalecenia dla Klienta: Zaleca się, aby Klient przed przystąpieniem do montażu lub użycia produktów, dokładnie sprawdził zgodność dostawy z zamówieniem, w tym specyfikację produktów, ich ilość oraz stan techniczny, aby uniknąć sytuacji, które mogłyby wpłynąć na prawo do zgłaszania reklamacji. W przypadku stwierdzenia niezgodności, braków lub wad, Klient powinien niezwłocznie, zgodnie z ustalonym terminem, zgłosić te kwestie Sprzedawcy, nie podejmując działań, które mogłyby zmienić stan produktu.

13.Postępowanie w przypadku stwierdzenia niezgodności zamówienia z dostawą

Zgłoszenie niezgodności: W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę niezgodności zamówienia z dostawą, niezależnie od charakteru niezgodności (braki w dostawie, nieprawidłowe produkty, wady produktu), Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później jednak niż w wymaganym terminie 7 dni od daty otrzymania dostawy, zgłoszenia tej niezgodności Sprzedawcy. Zgłoszenie powinno być dokonane pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających dokumentację zgłoszenia.

Dokumentacja niezgodności: W zgłoszeniu niezgodności Nabywca powinien dołączyć odpowiednią dokumentację, taką jak zdjęcia uszkodzeń, wykaz brakujących produktów lub inne dowody potwierdzające stwierdzoną niezgodność. Dokładny opis problemu oraz wskazanie, w jaki sposób dostawa różni się od zamówienia, pomoże w szybkim rozpatrzeniu sprawy.

Wstrzymanie użytkowania produktów: Nabywca powinien wstrzymać się od montażu, użytkowania lub jakiegokolwiek wykorzystania produktów, które są przedmiotem reklamacji, do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Sprzedawcę. Użycie lub zmiana stanu produktów może wpłynąć na proces reklamacji.

Ocena i rozpatrzenie zgłoszenia przez Sprzedawcę: Sprzedawca zobowiązuje się do oceny zgłoszenia i podjęcia odpowiednich działań w celu rozwiązania stwierdzonej niezgodności. Może to obejmować wymianę produktów na zgodne z zamówieniem, dostarczenie brakujących produktów, naprawę wadliwych produktów lub inną formę zadośćuczynienia, zgodnie z ustaleniami między Stronami.

Termin rozpatrzenia reklamacji: Sprzedawca dokona wszelkich starań, aby zgłoszenie niezgodności zostało rozpatrzone w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia wraz z kompletną dokumentacją.

Komunikacja z Klientem: Sprzedawca zobowiązuje się do bieżącej komunikacji z Klientem w trakcie procesu rozpatrywania reklamacji, informując o postępach oraz ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy.

14.Opóźnienia w dostawie

Szacowany termin wysyłki: Sprzedawca w potwierdzeniu zamówienia określi szacowany termin wysyłki produktów, który stanowi najlepsze i najszybsze oszacowanie możliwe do ustalenia w momencie potwierdzenia zamówienia. Termin ten jest podawany w celu informacyjnym i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

Brak gwarancji na terminy: Sprzedawca nie udziela gwarancji na określone terminy wysyłki i nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, chyba że strony uzgodnią inaczej w formie pisemnej, poprzez osobno podpisany dokument, w którym Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w ściśle określonym, wiążącym terminie.

Wyjątkowe okoliczności: Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niepowodzenia w realizacji zamówienia, które wynikają z działań sił wyższych lub innych przyczyn leżących poza kontrolą Sprzedawcy, takich jak: działania organów rządowych, zamieszki, wojny, akty wandalizmu, strajki, opóźnienia w transporcie, trudności z dostępnością materiałów, pożary, powodzie lub inne katastrofy naturalne.

Rozdział towarów: W przypadku wystąpienia opóźnień lub niedoborów w dostawach, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozdziału dostępnych towarów pomiędzy Kupującymi w sposób, który uzna za najbardziej odpowiedni, bez ponoszenia odpowiedzialności za wynikające z tego zmiany w realizacji poszczególnych zamówień.

Komunikacja z Kupującym: Sprzedawca zobowiązuje się do informowania Kupującego o wszelkich znanych opóźnieniach w dostawie jak najszybciej jest to możliwe oraz do podejmowania działań mających na celu minimalizację opóźnień i ich skutków.

Odszkodowanie: Sprzedawca nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za straty lub szkody wynikające z opóźnień w dostawie, chyba że opóźnienie to wynika z wyraźnego naruszenia zobowiązań przez Sprzedawcę określonych w pisemnej umowie między stronami.

15. Magazynowanie i odroczenie dostawy

Zasady magazynowania: W przypadku, gdy Nabywca zażąda odroczenia dostawy produktów poza planowany termin wysyłki, który następuje po rozpoczęciu produkcji towarów lub w momencie, gdy filzBee jest gotowe do dokonania wysyłki, Sprzedawca może przenieść produkty do magazynu na konto i ryzyko Kupującego.

Koszty magazynowania: Wszelkie koszty związane z magazynowaniem produktów, w tym opłaty za przechowywanie, ubezpieczenie oraz ewentualne dodatkowe koszty, obciążają Kupującego. Sprzedawca przed przetransferowaniem produktów do magazynu zobowiązany jest do poinformowania Kupującego o przewidywanych kosztach magazynowania.

Uznawanie za dostawę: Przeniesienie produktów do magazynu na życzenie Kupującego będzie uważane za zrealizowaną dostawę. W związku z tym, filzBee jest uprawnione do fakturowania zamówienia i żądania zapłaty pełnej kwoty należnej za produkty, niezależnie od fizycznego dostarczenia towarów do miejsca wskazanego przez Kupującego.

Odpowiedzialność za przechowywane towary: Po przeniesieniu produktów do magazynu, ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów przechodzi na Kupującego. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania zgodnie z charakterem i wymaganiami produktów, jednakże zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami związanymi z takim przechowywaniem.

Okres magazynowania: Sprzedawca i Kupujący ustalą na piśmie maksymalny okres magazynowania. Po upływie tego okresu, w przypadku nieodebrania przez Kupującego zamówionych produktów, Sprzedawca może podjąć odpowiednie kroki, w tym sprzedaż produktów na rzecz pokrycia kosztów magazynowania, z zachowaniem uprzedniego powiadomienia Kupującego o planowanych działaniach.

Odebranie produktów: Kupujący zobowiązuje się do odebrania produktów z magazynu w ustalonym terminie po zakończeniu okresu magazynowania lub wcześniej, po uzgodnieniu z Sprzedawcą. Odbiór produktów jest możliwy po uregulowaniu wszelkich należności związanych z magazynowaniem oraz pełną zapłatą za zamówienie.

16.Blokowanie dostaw z powodu zaległości płatniczych

Prawo do blokowania dostaw: W sytuacji, gdy Nabywca zalega z zapłatą jakiejkolwiek należnej kwoty wobec filzBee, lub gdy stan finansowy Nabywcy staje się niezadowalający z perspektywy filzBee, Sprzedawca ma prawo, według własnego uznania i po uprzednim powiadomieniu Kupującego, odroczyć lub wstrzymać realizację wysyłki jakichkolwiek towarów do momentu pełnej zapłaty zaległych należności.

Ocena sytuacji finansowej Nabywcy: filzBee zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej Nabywcy lub do zażądania dodatkowych zabezpieczeń płatności przed realizacją zamówienia lub kontynuowaniem produkcji.

Powiadomienie o blokadzie: Nabywca zostanie powiadomiony o wszelkich działaniach podejmowanych przez filzBee w związku z odroczeniem lub wstrzymaniem dostawy, w tym o przyczynach takiego działania oraz o wymaganiach niezbędnych do wznowienia realizacji zamówienia.

Konsekwencje zaległości w płatnościach: W przypadku zaległości płatniczych, filzBee może również zażądać od Nabywcy uregulowania wszelkich dodatkowych kosztów, które mogą wynikać z opóźnień w płatności, w tym odsetek za zwłokę, kosztów magazynowania zatrzymanych towarów oraz innych opłat związanych z utrzymaniem zamówienia.

Wznowienie realizacji zamówienia: Realizacja zamówienia zostanie wznowiona natychmiast po uregulowaniu przez Nabywcę wszystkich zaległych płatności wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami. Sprzedawca podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić kontynuację produkcji i dostawy w najkrótszym możliwym terminie po otrzymaniu pełnej zapłaty.

17. Ograniczenia związane z przepisami przeciwpożarowymi i budowlanymi

Zastosowanie produktów: Produkty oferowane przez filzBee sp. z o.o. są zaprojektowane i produkowane z myślą o spełnieniu wysokich standardów jakościowych oraz estetycznych. Jednakże, wszystkie produkty mogą podlegać ograniczeniom wynikającym z lokalnych przepisów przeciwpożarowych oraz budowlanych, które regulują zasady ich stosowania w konkretnych zastosowaniach i miejscach.

Odpowiedzialność za zastosowanie: Nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że produkty zakupione od filzBee są stosowane zgodnie z obowiązującymi lokalnymi, regionalnymi lub krajowymi przepisami przeciwpożarowymi oraz budowlanymi. Obejmuje to odpowiedzialność za sprawdzenie i dostosowanie się do wszelkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, klasyfikacji materiałów, ograniczeń związanych z montażem oraz innych regulacji specyficznych dla miejsca instalacji produktów.

Różnice w przepisach: Ze względu na to, że kody i przepisy mogą się znacząco różnić w zależności od regionu, nabywca jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych konsultacji z lokalnymi organami nadzoru budowlanego lub innymi odpowiednimi instytucjami, aby upewnić się, że zakupione produkty spełniają wszystkie lokalne wymagania.

Wsparcie ze strony Sprzedawcy: filzBee sp. z o.o. zobowiązuje się do dostarczania nabywcom wszelkich dostępnych informacji na temat klasyfikacji przeciwpożarowej i innych właściwości technicznych produktów, które mogą być wymagane do spełnienia lokalnych przepisów. Niemniej jednak, decyzja o zastosowaniu produktu w danej lokalizacji oraz sposób jego montażu leży po stronie nabywcy

Zwolnienie z odpowiedzialności: Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z niezastosowania się do lokalnych przepisów przeciwpożarowych i budowlanych przez nabywcę. Nabywca zwalnia Sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku, gdy produkty nie są stosowane zgodnie z obowiązującymi wymogami lub gdy ich zastosowanie prowadzi do naruszenia przepisów.

18. Opłaty zwrotne i koszty dodatkowe

Brak zwrotu kosztów za przyspieszenie wysyłki: filzBee nie ponosi odpowiedzialności za zwrot kosztów poniesionych przez Kupującego w związku z próbami przyspieszenia procesu dostawy towarów poza standardową ofertę usługową. Nabywca podejmujący decyzję o wykorzystaniu usług zewnętrznych w celu przyspieszenia dostawy czyni to na własne ryzyko i koszt.

Brak akceptacji opłat za naprawę szkód przez osoby trzecie: filzBee nie akceptuje żadnych opłat ani nie zwraca kosztów napraw wykonanych przez osoby trzecie bez wcześniejszego pisemnego porozumienia z filzBee. Wszelkie naprawy produktów powinny być dokonywane przez autoryzowane serwisy lub po uzgodnieniu z filzBee, aby zapewnić zgodność z wymogami gwarancyjnymi i zachować wysoki standard usług.

Procedura zgłaszania szkód i napraw: W przypadku wystąpienia szkód lub konieczności naprawy produktu, Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu ze Sprzedawcą w celu zgłoszenia problemu i uzyskania dalszych instrukcji. Sprzedawca zapewnia wskazówki dotyczące możliwych kroków naprawczych oraz, w miarę możliwości, oferuje wsparcie w organizacji napraw.

Odpowiedzialność za nieautoryzowane naprawy: Nabywca, który zdecyduje się na naprawę produktu przez nieautoryzowaną osobę trzecią bez wcześniejszego uzgodnienia z filzBee, czyni to na własną odpowiedzialność. filzBee nie gwarantuje zachowania właściwości produktów po takich naprawach i może to mieć wpływ na dalsze roszczenia gwarancyjne.

19. Odstąpienie od umowy 

Zamówienia specjalne: W przypadku zamówień realizowanych pod specjalne zamówienie, czyli takich, które są produkowane według indywidualnych specyfikacji Nabywcy lub są w inny sposób personalizowane, nie ma możliwości odstąpienia od umowy po wysłaniu oficjalnego zamówienia i jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę. Realizacja takiego zamówienia wiąże się z indywidualnym projektem i specyfikacją, co sprawia, że produkt nie może być łatwo zwrócony czy odsprzedany innemu Klientowi bez poniesienia strat.

Potwierdzenie zamówienia specjalnego: Nabywca jest zobowiązany do dokładnego przemyślenia i potwierdzenia wszystkich szczegółów zamówienia specjalnego przed jego złożeniem. Po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę i przystąpieniu do jego realizacji, Klient nie może odstąpić od umowy bez ponoszenia konsekwencji finansowych związanych z rozpoczęciem produkcji.

20. Gwarancja

Niniejszym informujemy, że zasady dotyczące gwarancji na oferowane produkty znajdują się w osobnym dokumencie „Warunki Gwarancji”, dostępne TUTJ

Klient, dokonując zakupu, akceptuje postanowienia zawarte w dokumencie dotyczącym warunków gwarancji.

W związku z charakterem sprzedaży B2B, Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność za wady produktów w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, w zakresie dozwolonym przez prawo.

21. Postanowienia końcowe

Spory wynikające z realizacji umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany OWS. Zmiany wchodzą w życie w dniu ich opublikowania na stronie internetowej Sprzedawcy.